Skip to Content
Ajankohtaista

Yhdessä voimme edistää kestävää kehitystä ja tulevaisuutta!

Julkaistu:

Kestävän kehityksen tavoite on luoda tasapaino ihmisten tarpeiden täyttämisen, taloudellisen kasvun ja ympäristön säilyttämisen välillä. Sen avulla meillä on mahdollisuus luoda edellytyksiä nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnille. Tämä edellyttää, että kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon niin luonnon kantokyky ja moninaisuuden säilyminen kuin ihmistenkin tarpeet ja talous sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

Kestävä kehitys jaetaan kolmeen eri ulottuvuuteen, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Opistoverkostomme yhteistyö on keskittynyt erityisesti ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.  

Ekologisen kestävyyden tavoitteena on ihmisten aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon uusiutumis- ja kestokykyyn. Sosiaalinen kestävyys pyrkii vähentämään eriarvoisuutta yksilöiden ja myös yhteisöjen hyvinvoinnissa ja osallisuudessa. Tarvitaan monen tasoisia ja systeemisiä muutoksia, jotta tämä yksi maapallo riittäisi niin meille kuin muillekin eliölajeille. 

Kuuden yksityisen kansalaisopiston hankeverkosto on pureutunut näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen muun muassa kestävän kehityksen teemojen ympärillä vuosina 2022–2024. 

Kansalaisopistojen laaja kurssitarjonta on omiaan lisäämään kansalaisten tietoja ja taitoja kestävän kehityksen teemoista. Kursseilla voi oppia vaikkapa tuntemaan lähiluonnon lintuja, kokkaamaan planetaarisesti, paikkaamaan vaatteita, matkustamaan kestävämmin tai poimimaan villiyrttejä ravinnoksi. Taiteen kokeminen, liikkumisen ilo ja uuden oppiminen yhdessä luovat merkityksellisyyttä ja hyvää oloa ihminen ymmärtää olevansa muutakin kuin kuluttaja. Uudet tiedot ja taidot ovat tarpeen meistä jokaiselle. Haluammekin rohkaista jokaista osallistumaan kansalaisopistojen toimintaan omasta kiinnostuksesta ja lähtökohdista. 

Uskomme vahvasti, että meillä on kaikki mahdollisuudet kestävämpään huomiseen. Se tarvitsee kuitenkin jokaiselta kansalaiselta ymmärryksen avartamista ja oivallusten syntymistä siitä, miten arjen valinnat ja teot, tai tekemättä jättämiset, kytkeytyvät kanssaihmisiin, luontoon ja talouteen Suomessa ja ympäri maailman. Tähän tarpeeseen vastaa Kestävän tulevaisuuden luentosarja, joka kokoaa yhteen käytännön osaamista jakaen sitä mahdollisimman laajalle osallistujajoukolle. Kuluneen lukuvuoden aikana olemme arkisivistyneet muun muassa sähköautoiluun, roskajuoksuun, hyvinvoinnin eri näkökulmiin, käsityön ja kestävyyden sekä yhteisöllisyyden teemoissa. 

Kestävän tulevaisuuden luentosarja saa jatkoa myös ensi lukuvuonna. Luennoilla käsitellään sekä ekologista kestävyyttä että sosiaalista hyvinvointia. Pienetkin askeleet voivat viedä kohti parempaa. Yhdessä voimme rakentaa kestävää ja valoisaa tulevaisuutta. 

Tervetuloa innostumaan elinikäisestä oppimisesta!

Luentosarjan järjestävät Ahjolan kansalaisopisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Nurmijärven kansalaisopisto ja Vuolle-opisto.

Jaa artikkeli
Back to top