Laadunhallinta ja kehittäminen

 

Etelä-Helsingin kansalaisopiston toiminta perustuu kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Laadunhallinnan kivijalka on opiston laatujärjestelmä. Se yhtenäistää toiminnan ja varmistaa vaikuttavuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen.

Laatujärjestelmän muodostavat opiston toimintaan ja toimintatapoihin liittyvät strategiat, suunnitelmat, kuvaukset ja ohjeistukset sekä Common Assessment Framework (CAF) -laadunarviointimallin itsearviointiraportti. Järjestelmä ohjaa toimimaan strategioiden, tavoitteiden ja annettujen lupausten mukaisesti. Kokonaisvastuu opiston laatujärjestelmästä on rehtorilla.​

Vuonna 2017 opisto osallistui hankkeeseen, jossa yllä mainitun CAF-mallin kriteerit otettiin tarkasteluun ja niitä muokattiin yhdistyksen ylläpitämän kansalaisopiston näkökulmasta paremmin tarpeisiin sopivaksi. Sen jälkeen opistot tekivät uusien kriteerien mukaisen itsearvioinnin. Hankkeen tuloksia esiteltiin Suomen Setlementtiliiton liittopäivillä marraskuussa 2017. Yhdistyksen ylläpitämän kansalaisopiston itsearviointityökirjaan voi tutustua tästä: CAF2017_valmis. Jatkossa opistot vertailevat vuosittain seuraavia tunnuslukuja: Tunnusluvut_opistojen_vertailu

Listaus kehittämishankkeista vuonna 2017:

  1. OSAAVA-hanke, jossa tavoitteena oli kehittää opetushenkilöstön, erityisesti tuntiopettajien osaamista. Hankkeen puitteissa järjestettiin erityyppisiä täydennyskoulutustilaisuuksia ja virkistyspäiviä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin aikuisopiston ja Kalliolan kansalaisopiston kanssa. Hanke päättyi kesäkuussa 2017. Rahoitus: AVI
  2. LAKE-hanke, jossa kehitettiin CAF-itsearviointimallin kriteerejä yhdistyksen ylläpitämän kansalaisopiston tarpeisiin soveltuviksi. Hankkeeseen osallistuivat Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Rovalan kansalaisopisto ja Vuolteen kansalaisopisto. Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Rahoitus: OPH.
  3. Yhteisötaideteos Tyynen peitto -hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa opiston opettajat ja opiskelijat taidelähtöisiin menetelmiin ja yhteisötaiteen tekemiseen. Tuotoksena oli peittomainen teos, joka ripustettiin Isolle Roballe. Rahoitus: Kordelinin säätiö
  4. Kaupungin avustusmäärärahalla toteutettu hanke, jossa opisto järjesti opinnollista ja harrastustoimintaa maahanmuuttajille. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa. Hanke päättyi vuoden lopussa.
  5. Kansalaisraatihanke, jossa sovellettiin kansalaisraatimenetelmää Facebook-ryhmässä. Käydyn keskustelun perusteella laadittiin kaksi julkilausumaa, joista toinen liittyi ennakkoilmoittautumiseen ja toinen opiston näkyvyyteen. Rahoitus: Setlementtiliitto (STEA-rahoitus)
  6. Opisto oli mukana järjestämässä maahanmuuttajamiehille suunnattua koulutusta Miesten ääni -palvelukokonaisuudessa. Hankkeen koordinaattorina toimi Viittakivi Oy. Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Rahoitus: Helsingin kaupunki
  7. Peda.netin käyttöönottohanke, jossa tavoitteena on ottaa opistossa käyttöön sähköinen oppimisympäristö mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti: opettajat toteuttavat kurssien omia sivuja, ympäristöön on luotu opiston sisäisen viestinnän sivut eli intra. Kolmantena tavoitteena on käyttää ympäristöä kurssimarkkinoinnin tukena eli julkaista kaikille avoimilla sivuilla tietoa, kuvia, kuvauksia kursseista. Hanke jatkuu vuonna 2018.