Laadunhallinta

 

Etelä-Helsingin kansalaisopiston toiminta perustuu kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Opiston laatujärjestelmä yhtenäistää toiminnan ja varmistaa vaikuttavuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen. Laatujärjestelmän muodostavat opiston toimintaan ja toimintatapoihin liittyvät kuvaukset ja kirjaukset sekä Common Assessment Framework (CAF) -laadunarviointimallin itsearviointiraportti. Järjestelmä ohjaa toimimaan strategioiden, tavoitteiden ja annettujen lupausten mukaisesti. Kokonaisvastuu opiston laatujärjestelmästä on rehtorilla.​

OPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ koostuu opistossa laadituista

  1. asiakirjoista
  2. ohjeistuksista
  3. CAF-itsearviointiraportista (2015)

ja

  1. yleisistä säännöksistä

 OPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ ohjaa toimintaa. Toiminnassa korostuvat

  1. etukäteissuunnittelu
  2. läpinäkyvyys ja toistettavuus
  3. arviointi

 OPISTON LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO:

 Asiakirjat

Henkilöstöstrategia 2016-18

Johtosääntö 11.12.2012

KEKE-suunnitelma 2016-18

Kurssiohjelma 2016-17

Kehittämissuunnitelma 2016

Prosessit (listaus)

Strategia 2016-18

Tasa-arvosuunnitelma

Tilinpäätös 2015

Toimintasuunnitelma 2016

Talousarvio 2016, investointiohjelma

Tehtävä, toiminta-ajatus, arvot ja visio

Työterveyshuollon suunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2016

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Arviointi

CAF-itsearviointiraportti (2015)

Kurssipalautelomake (HelleWissä)

Opettajan palautelomake (HelleWissä)

Kurssipalauteraportti 2015

KEKE-itsearviointi

Muut

Kansainvälistymissuunnitelma

Kehityskeskustelulomake

Opetussuunnitelmat – musiikin opetussuunnitelma

Opiston toimintaympäristö

Opettajien osaamiskartoitus

Esteettömyysselvitys

SWOT-analyysi

Toimistohenkilökunnan osaamisen kehittämissuunnitelma

Tuntiopettajien täydennyskoulutussuunnitelma

Vastuualuejaot

Yleiset

Laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Ohjeistus

esim. asiakaspalveluohjeistus, kurssisuunnitteluohjeistus, ohjeita tuntiopettajalle -opas, varoitusmenettelyohjeistus

Prosessikuvaukset

esim. kurssiohjelman laatiminen